shop
Leeg
nl

Share this

Privacy beleid Tamashi

Dit privacy beleid is een aanvulling op de algemene verkoopsvoorwaarden van tamashi.


TAMASHI BVBA, met maatschappelijke zetel te Bredabaan 279 bus B3003, 2930 Brasschaat (België), ingeschreven onder nummer BE 0719.862.140, hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers (beiden samen ‘Gebruikers’) van de website www.tamashi.eu (‘Website’). TAMASHI is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens via haar Website. TAMASHI verbindt zich ertoe om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) na te leven. 


1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT


TAMASHI verwerkt volgende persoonsgegevens van de Gebruikers:

 • Informatie over het gebruikte apparaat (computer/mobile device) en het gebruik van de Website inclusief uw e-mail adres, IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;
 • Persoonsgegevens noodzakelijk voor het gebruik van de Website of het plaatsen van een bestelling: naam, voornaam, geboortedatum of leeftijd, adres, e-mail, GSM/telefoon nummer, facturatie- of betaalgegevens;
 • Eventuele andere informatie die de Gebruiker zelf beslist over te maken aan TAMASHI.

Indien informatie door de Gebruiker zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van TAMASHI te vergemakkelijken.

Naam en profielfoto van de Gebruiker kunnen desgevallend automatisch herkend worden als de Gebruiker inlogt op de Website via Facebook of andere social media. De Gebruiker gaat akkoord dat de Website informatie ophaalt uit andere social media.


2. DOEL VAN DEZE VERWERKING


TAMASHI verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers voor de volgende doeleinden:

 1. om de KLANTEN toe te laten de Website te gebruiken;
 2. om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van Website te verbeteren;
 3. klantenbeheer;
 4. boekhouding en facturatie;
 5. om de KLANTEN persoonlijk te informeren over nieuwe producten of diensten.

De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen voor één of meerdere van de hogervermelde doeleinden worden meegedeeld aan de met TAMASHI verbonden ondernemingen. Vooraleer de persoonsgegevens worden gebruikt voor doelstelling E zal steeds een boodschap verschijnen en de gebruikers expliciet toestemming worden gevraagd. Voormelde bepaling laat onverlet het recht van TAMASHI om algemene advertenties op de Website te plaatsen, zowel voor TAMASHI als derden, zonder voorafgaande waarschuwingsboodschap.


INDIEN DE VERWERKING GEBASEERD IS OP DE TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER KAN DE GEBRUIKER DEZE OP IEDER OGENBLIK INTREKKEN, ZONDER DAT DIT AFBREUK DOET AAN DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING OP BASIS VAN DE TOESTEMMING VÓÓR DE INTREKKING DAARVAN.


3. DOEL VAN DEZE VERWERKING


TAMASHI stelt persoonsgegevens van Gebruikers beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis. TAMASHI kan gebruik maken van verwerkers om persoonsgegevens van Gebruikers te verwerken. TAMASHI kan de persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers binnen de EU:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website;
 • Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen;
 • Organisaties waartoe TAMASHI een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen.

TAMASHI houdt zich het recht voor persoonsgegevens door te geven aan enige verbonden vennootschap of vennootschap die de activiteiten, producten of klanten van TAMASHI wenst over te nemen.


4. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


TAMASHI houdt zich eraan persoonsgegevens van Gebruikers niet langer te bewaren dan nodig voor de doeleinden zoals hierboven gedefinieerd.


5. UW RECHTEN


DE GEBRUIKER HEEFT EEN RECHT OP TOEGANG TOT ZIJN PERSOONSGEGEVENS. TEVENS HEEFT DE GEBRUIKER HET RECHT OM (I) VERBETERING TE VRAGEN VAN ONJUISTE PERSOONSGEGEVENS EN (II) VERWIJDERING TE VRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS. DE GEBRUIKER HEEFT EVENEENS HET RECHT ZICH TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR PUBLICITEITSDOELEINDEN.


Om de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen kan de Gebruiker contact opnemen met TAMASHI op het e-mailadres: legal@tamashi.eu. TAMASHI zal de Gebruiker binnen 1 (één) maand na het verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.  De Gebruiker heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van België (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België)


6. COOKIES


VIA UW BROWSERINSTELLINGEN KAN DE GEBRUIKER DE INSTALLATIE VAN COOKIES WEIGEREN. DIT KAN EEN NADELIGE WEERSLAG HEBBEN OP DE WERKING VAN BEPAALDE DELEN VAN DE WEBSITE. 


TAMASHI gebruikt cookies om het gebruik van de Website te vergemakkelijken. Cookies zijn bestanden die een webserver naar de computer van de Gebruiker kan versturen, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. De Gebruiker kan echter het opslaan van cookies deactiveren of zijn browser zo instellen dat de Gebruiker een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op zijn computer wordt opgeslagen. TAMASHI gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Sessiecookies: cookies die worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Ze worden slechts gedurende één sessie bewaard.
 • Permanente cookies: cookies die gedurende een bepaalde tijd op het apparaat van de eindgebruiker worden bewaard, variërend van één (1) uur tot verschillende dagen/maanden (cookies voor online formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de beveiliging van de gebruiker en cookies voor de taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).
 • Cookies van de eerste partij: cookies die door een website binnen het domein van TAMASHI worden geïnstalleerd (cookies voor online formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de beveiliging van de gebruiker en cookies voor de taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).
 • Cookies van derde partijen: cookies die worden geïnstalleerd door websites buiten het domein van TAMASHI, die de gebruiker heeft bezocht en die in de adresbalk van de browser worden weergegeven.

TAMASHI behoudt het recht om deze cookieverklaring ten alle tijde te wijzigen.


Versie april 2019